นับ 11-20 ในภาษาสเปน

Capture99

 

 

11 – ONCE

ออน-เซ่

= Eleven

= สิบเอ็ด

 

12 – DOCE

โด-เซ่

= Twelve

= สิบสอง

 

13 – TRECE

เตร-เซ่

= Thirteen

= สิบสาม

 

14 – CATORCE

คา-ตอร์-เซ่

= Fourteen

= สิบสี่

 

15 – QUINCE

คิน-เซ่

= Fifteen

= สิบห้า

 

16 – DIECISÉIS

ดิ-เอ๊ะ-สิ-เซส

= Sixteen

= สิบหก

 

17 – DIECISIETE

ดิ-เอ๊ะ-สิ-ซิ-เอ๊ะ-เต้

= Seventeen

= สิบเจ็ด

 

18 – DIECIOCHO

ดิ-เอ๊ะ-สิ-โอ๊ะ-โช่

= Eighteen

= สิบแปด

 

19 – DIECINUEVE

ดิ-เอ๊ะ-สิ-นู-เอ-เบ้

= Nineteen

= สิบเก้า

 

20 – VEINTE

เบ้น-เต้

= Twenty

= ยี่สิบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s